Regulamin dla kierowców firmy World Express
Rozdział I: Zasady ogólne
1. Każdy zarejestrowany kierowca ma obowiązek zapoznania się oraz przestrzegania poniższego regulaminu.
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi upomnienie przez zarząd. Wielokrotne upomnienia skutkować będą wydaleniem z firmy.
1. Każda zatrudniona osoba ma obowiązek bezzwłocznego przemalowania swoich ciężarówek, z których będzie korzystać w grze w barwy firmowe, dodania prefiksu „[WE(L)]” na Steam oraz TruckersMP oraz dodać tag w grze [World Express] o odpowiedniej barwie w grze.
1. W przypadku gry na singlu wymagane jest spełnienie przynajmniej jednego z następujących warunków: ustawienie malowania firmowego obowiązującego na multiplayerze; zmiana tablic rejestracyjnych na platformie World of Trucks tak, by zaczynały się od WE; dodanie na tablicach imiennych kierowcy napisu World Express.
1. Każdy kierowca firmy ma obowiązek przejechania minimum 3500 km w tygodniu w multiplayerze. Trasy z singla nie będą traktowane jako wykonanie normy tygodniowej. Wyjątek stanowi okres urlopowy, podczas którego kierowca nie musi wykonywać żadnych dostaw.
1. Podczas gry w Euro Truck Simulator 2 oraz American Truck Simulator wymagana jest obecność na Team Speak’u w celu utrzymania kontaktu z kierowcami.
1. Kierowca powinien przystąpić do firmowej grupy na Facebook’u.
1. Każdemu kierowcy World Express przysługuje prawo do skorzystania z urlopu w przypadku:
1.
1. choroby, wyjazdu, pracy, nauki, awarii komputera itp. na czas określony lub nieokreślony z zaznaczeniem przewidywanego czasu powrotu.
1.
1. braku chęci do gry, ograniczonego do maksymalnie 4 tygodni w ciągu roku kalendarzowego.
1. Weryfikacja prawdziwości powodu urlopu leży w gestii zarządu. Wykrycie nieprawidłowości skutkować będzie upomnieniem bądź nawet wydaleniem z firmy.
1. Kierowca nie może w żaden sposób reklamować innych spedycji działających w świecie ETS 2 oraz ATS.
1. Kierowca ma prawo do edytowania ciężaru ładunku. Ciężar trzeba edytować NATYCHMIAST po podczepieniu i nie należy go zmieniać aż do zakończenia zlecenia. Ciężar musi być wyrażony w tonach i nie mniejszy niż jedna tona.
1. Każdy kierowca zobowiązany jest do używania podczas gry w ETS2 jak i ATS pluginu dostępnego w naszym panelu pod adresem panel.wemp.pl
Rozdział II: Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona jest dla osób, które ukończyły 17 rok życia.
1. W celu dołączenia do spedycji należy złożyć podanie na panelu firmy.
1. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania osoba zapraszana jest na firmowy Team Speak w celu przeprowadzenia dokładniejszej rozmowy, a także wykonania jazdy próbnej.
1. Jazdę próbną wykonuje osoba rekrutująca bądź specjalnie wyznaczony instruktor firmowy.
1. Adres forum oraz TeamSpeak’a to wemp.pl.
1. Podczas rozmowy rekrutacyjnej należy wymienić poprzednie spedycje oraz przedstawić powód odejścia lub zwolnienia.
1. Rozmowa kwalifikacyjna kończy się nadaniem rekrutowi rangi „okresu próbnego” na TeamSpeak’u oraz forum, a także zaprezentowaniem ogólnego systemu panującego w firmie.
1. Rekrut ma obowiązek ustawić jako prefiks na Steam „[WE(L)]”.
2. Rekrut ma obowiązek przemalowania swojej ciężarówki w barwy firmowe. Modyfikacja z malowaniem zostanie mu udostępniona podczas rekrutacji.
3. Rekrut ma obowiązek dodania tagu „World Express” w ustawieniach multiplayera.
4. Odpowiednia barwa napisu składa się z następujących wartości:
1.
1.
1. dla ETS2: R=179; G=0; B=26.
1.
1.
1. dla ATS: R=179; G=0; B=26.
1. Okres próbny trwa 4 aktywne tygodnie.
2. Długość okresu próbnego może zostać skrócona do minimum 2 tygodni w przypadku wypełnienia przez rekruta wszystkich wymogów oraz pozytywnego głosowania zarządu.
1. Długość okresu próbnego może zostać wydłużona do dowolnej wartości w przypadku, gdy rekrut skorzysta z możliwości urlopu.
1. Do obowiązków rekruta zalicza się:
1. regularne oddawanie tras (minimum 3500 km tygodniowo z multiplayera);
1. wzięcie udziału w przynajmniej dwóch oficjalnych konwojach firmowych oraz udokumentowanie tego na panelu;
1. zorganizowanie oficjalnego konwoju firmowego, którego długość wynosić będzie przynajmniej 1500 km.
1. Rekrut nie jest brany pod uwagę we wszelkiego rodzaju zestawieniach statystycznych; nie dotyczy go również szczegółowy system firmowy. W tabelach pojawia się informacyjnie w celu sprawdzenia jego aktywności podczas okresu próbnego.
2. Rekrutowi przysługuje prawo do skorzystania z urlopu na czas określony oraz nieokreślony. Szczegółowe informacje podane są w rozdziale I. Na czas urlopu okres próbny jest zawieszany i wznawiany w momencie oddania pierwszej trasy po urlopie na panelu.
1. Rekrut ma obowiązek przedstawić listę banów, które otrzymał na multiplayerze. W przypadku długiej listy kar zarząd może odrzucić kandydaturę na kierowcę.
2. Podczas okresu próbnego rekrut nie może otrzymać bana za poważne przewinienie tj. ramming, trolling. Pozostałe kary podlegają pod decyzję zarządu.
Rozdział III: Rozliczanie tras
1. Każdy kierowca do rozliczenia trasy potrzebuje dwóch screenów:
1. w przypadku multiplayera:
1. Pierwszy screen z włączonym TAB-em i F6 (informacje o przewożonym ładunku na Doradcy Drogowym);
1. Drugi screen z podsumowania z włączonym TAB-em.
1. w przypadku single playera:
1. Pierwszy screen z F6 (informacje o przewożonym ładunku na Doradcy Drogowym)
1. Drugi screen z podsumowania.
1. W firmie obowiązują następujące jednostki miar:
1. w Euro Truck Simulator 2: Kilometry, Litry, Euro i Tony.
1. w American Truck Simulator: Kilometry, Litry, Euro i Tony.
1. Zakazane jest zgłaszanie tras z poprzednich tygodni rozliczeniowych; wyjątek stanowi sytuacja, w której dana osoba nie zdążyła wysłać trasy na czas. W przypadku zauważenia nieścisłości oraz podejrzeń o przechowywanie tras, zarząd decyduje czy dane trasy zostaną usunięte z konta kierowcy oraz o karze dla samego kierowcy.
1. Wymagane jest zaznaczanie opcji realistycznego spalania w zakładce rozgrywka w grze.
2. Podczas wypełniania listu przewozowego na panelu należy podać zaokrąglone wartości do jedności, które widnieją na screenie z podsumowania trasy po potrąceniu ewentualnych kar za uszkodzenie ładunku.
1. Tonaż należy podać z pierwszego screena. Wyjątek stanowią ładunki z edytowaną masą, wtedy należy podać masę wyrażoną w tonach, którą ustawiliśmy oraz zaznaczyć, że ładunek był modyfikowany.
2. Dystans i dochód należy podać bez żadnych separatorów (kropek lub przecinków).
3. Spalone paliwo i uszkodzenia należy podać z zaokrągleniem matematycznym do pełnych wartości (od 0,5 zaokrąglamy w górę).
4. Należy podać uszkodzenia ładunku na trasie nawet w przypadku, gdy wynoszą one 0.0%.
1. W zależności od tego, gdzie była wykonywana trasa, należy zaznaczyć odpowiednią opcję „Singleplayer” lub „Multiplayer” podczas oddawania trasy.
2. Trasa nie zostanie zaakceptowana w przypadku, gdy kierowca nie otrzymał za nią żadnych punktów XP w grze lub gdy nie posiada odpowiednich licencji i certyfikatów.
3. Trasy z multiplayera będą akceptowane ze wszystkich serwerów gry.
4. Trasy z singla będą akceptowane tylko od kierowców, którzy zweryfikują listę swoich modyfikacji.
5. Do weryfikacji wymagany będzie screen z menedżera modyfikacji, który trzeba ukazać szefowi.
6. Włączenie TAB-a musi nastąpić przed odpięciem naczepy, w innym wypadku TAB-a nie da się już uruchomić i wtedy trasa zostanie zaliczona na poczet Single Player.
7. W przypadku konwoju między firmowego, oficjalnego lub spontanicznego z kierowcami firmy, należy zaznaczyć to podczas wysyłania listu przewozowego.
1. Każdy kierowca zobowiązany jest do zgłaszania swoich tras regularnie. Zabronione jest masowe zgłaszanie tras w ostatnim dniu tygodnia (niedziela). Trasy zgłoszone masowo w ostatnim dniu tygodnia mogą być częściowo usunięte przez dyspozytora.
Rozdział IV: Zarobki i Licencje
1. Z każdej oddanej trasy 5% wartości ładunku trafia do portfela kierowcy.
1. Kierowca ma prawo do zakupu licencji i certyfikatów oraz odbywania powiązanych z nimi szkoleń.
1. Pierwszym zakupem kierowcy musi być Prawo jazdy kat. C+E.
1. Aby móc używać licencji, trzeba mieć ważne wszystkie grupy dochodowe.
1. Aby kierowca mógł korzystać z wyższych grup dochodowych musi posiadać wszystkie ważne grupy na niższych poziomach oraz prawo jazdy kat. C+E.
1. Aby obliczyć dochodowość należy podzielić z podsumowania zarobek przez przejechany dystans.
1. Aby uzyskać licencji na Double wymagane jest ukończenie egzaminu z wynikiem powyżej 80% oraz zaliczenie wszystkich zadań. Podejście do egzaminu na Double kosztuje 10.000€.
1. Ładunki wchodzące w skład licencji zostały opisane w odpowiednim arkuszu.
Rozdział V: Zasady konwoju
1. Przez „konwój oficjalny” rozumiemy wydarzenie opisane na panelu w odpowiednim miejscu. Konwój oficjalny musi mieć wyznaczony czas startu, miejsce startu, zaplanowaną trasę z zdjęciami jak i planowane miejsce zakończenia chyba, że organizator za zgodą Zarządu określi inne warunki wydarzenia. Konwój oficjalny powinien mieć dystans nie mniejszy niż 1500 km. Wymienione w tym punkcie
dyrektywy nie mają zastosowania w przypadku „konwoju spontanicznego”. Zakazane jest rezerwowanie daty na konwój bez podania w/w informacji.
1. Zakazane jest wyprzedzanie lidera konwoju oraz wszystkich jego członków. Wyprzedzanie dozwolone tylko na autostradach, po otrzymaniu zgody danego kierowcy oraz udostępnieniu przez niego miejsca (zjechanie na margines; wytracenie prędkości).
1. Każdy kierowca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisów kodeksu ruchu drogowego oraz schematów zachowań na serwerach multiplayera, tj. utrzymywania płynności przejazdu konwoju z uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze.
1. Dłuższe postoje dozwolone są na parkingach oraz stacjach benzynowych. Krótkie postoje mogą być wykonywane na poboczu drogi przy uprzednim upewnieniu się, że nie postój nie będzie stanowił zagrożenia dla innych kierowców na serwerze.
2. Na miejscu startowym kierowca ma obowiązek pojawić się w pełni zatankowany oraz naprawiony.
3. Każda osoba chcąca wziąć udział w konwoju ma obowiązek stawić się na miejscu startu z podczepioną, a w określonych przypadkach z konkretną naczepą chyba, że organizator lub zarząd określi inne warunki wydarzenia.
4. Do momentu oficjalnego zakończenia konwoju przez lidera poszczególni członkowie nie mogą rozjeżdżać się do terminali rozładunkowych.
5. Punktów 6., 7. oraz 8. nie stosuje się w przypadku konwojów spontanicznych.
6. Ustawianie się na miejscu startu, przerwy lub docelowym następuje w takiej kolejności w jakiej gracze dojeżdżają do w/w miejsca, chyba, że lider konwoju zadecyduje inaczej.
7. Ustawianie się na miejscu postoju, jak również i opuszczenie tego miejsca następuje w określonej kolejności: począwszy od prowadzącego konwój, przez osobę znajdującą się najbliżej bramy wyjazdowej, na kierowcy umiejscowionym najdalej od wyjazdu skończywszy; chyba, że lider konwoju zadecyduje inaczej.
8. Punkt 10. nie obowiązuje dla osób z pingiem niestabilnym bądź powyżej 100 ms. Tacy kierowcy jadą na końcu konwoju w kolejności wybranej przez prowadzącego konwój lub ustalonej przez siebie.
9. W przypadku, gdy prowadzący konwój posiada niestabilny ping bądź wynosi on ponad 100 ms, kierowca znajdujący się za nim jest zobowiązany do utrzymania dystansu minimum 200 m.
10. Odległości pomiędzy kierowcami w konwoju nie powinny być mniejsze niż 75 m. Wszelkie wypadki spowodowane lagami będą przypisywane kierowcy, który nie zastosował odpowiedniej odległości.
11. Podczas konwoju pierwszeństwo głosu ma lider. Wydaje on polecenia dotyczące postoju, kierunku jazdy czy prędkości.
12. Częste unikanie konwojów firmowych skutkować może zawieszeniem kierowcy, a w skrajnych przypadkach usunięciem z firmy. Wszelkie ewentualne problemy z dostępem do gry powinny być zgłoszone zarządowi.
Rozdział VI: Zasady Team Speak’a
1. Adres TeamSpeak3 na którym obowiązują zasady: wemp.pl
1. Podczas gry w Euro Truck Simulator 2 oraz American Truck Simulator wymagana jest obecność na firmowym serwerze TS3 oraz na kanale firmowym, przebywanie na kanale BRAMA WJAZDOWA podczas gry w Euro Truck Simulator 2 oraz American Truck Simulator jest ZABRONIONE!
1. Podczas pobytu na komunikatorze należy zachować kulturę języka.
2. Każdy kierowca powinien słuchać tego, co mówią inni. Pomoże to uniknąć wielu nieporozumień.
3. Należy starać się nie przerywać innym ich wypowiedzi.
4. Zarząd firmy może w każdym momencie wyciszyć głos danemu kierowcy, a następnie podać przyczynę oraz przewidywany czas odmutowania.
5. W przypadku braku poprawy zachowania danego kierowcy szefostwo ma prawo zbanować kierowcę na serwerze TS3 na czas od 15 minut do nawet tygodnia. Jest to równoznaczne z odrzucaniem tras kierowcy, które zrobi w czasie trwania bana.
6. Zakazane jest spamowanie na czacie TS3 różnego rodzaju linkami lub reklamami.
7. Każdemu kierowcy przysługuje prawo do korzystania z TS3 podczas korzystania z innych gier, np.: CS:GO, Football Manager czy GTA V. Istnieje również możliwość zaproszenia znajomych do wspólnej komunikacji głosowej na kanale tematycznym danej gry, chyba, że zarząd lub właściciel TS3 zadecyduje inaczej.
Rozdział VII: Taryfikator
1.
1.
1.
1. W przypadku osiągnięcia przez stałego kierowcę maksymalnego progu punktów karnych, wynoszącego 24 pkt:
1. zostają wyzerowane wszelkie EXP i poziomy danego kierowcy;
1. zostaje on zdegradowany do okresu próbnego i powtarza go na takich samych zasadach jak nowi kierowcy.
1. W przypadku osiągnięcia przez kierowcę z okresu próbnego maksymalnego progu punktów karnych, wynoszącego 21 pkt, zostaje on zwolniony z firmy.
2. Nadawanie kar leży w kwestii zarządu firmy World Express.
3. Kary mogą zostać nadane:
1. bezzwłocznie – w przypadku, gdy przynajmniej jeden członek zarządu jest obecny przy zaistniałej sytuacji;
1. z opóźnieniem – w przypadku, gdy żaden z członków zarządu nie jest obecny przy zaistniałej sytuacji, ale wymaga to udokumentowania winy danego kierowcy poprzez podesłanie filmu bądź zdjęcia.
1. Punkty za dane przewinienie zostają zresetowane po upływie 60 dni od jego wystawienia.
2. Wszelkie kary oraz daty wygaśnięcia dostępne są w tabeli aktualnego stanu kierowcy.
3. Odwołanie od kary może nastąpić w ciągu tygodnia od jej nałożenia. Do takiego odwołania wymagany będzie dowód niewinności w postaci filmu lub zdjęcia.
4. Punkty karne grożą za następujące wykroczenia:
1. Wyprzedzanie w konwoju – 10 pkt
2. Wyprzedzanie w konwoju między firmowym – 20 pkt
3. Brak zachowania kultury na kanale TS, na czacie lub CB-Radiu – 5 pkt
4. Przybycie na konwój ciągnikiem niezatankowanym oraz bez wykonanych odpowiednich napraw – 2 pkt
5. Nieświadome spowodowanie kolizji w wyniku niezachowania odpowiedniej odległości bądź z innej przyczyny – 1 pkt
6. Świadome spowodowanie kolizji bądź niebezpieczeństwa drogowego – 5 pkt
7. Nieobecność na firmowym kanale TS3 podczas gry w Euro Truck Simulator 2 lub American Truck Simulator (zarówno SP i MP) – 2 pkt
1. Nieregulaminowy prefiks, tag lub malowanie firmowe bądź ich brak w grze – 3 pkt
1. Brak zorganizowanego konwoju w danym miesiącu – 15 pkt
1. Brak uczestnictwa w konwojach firmowych (opisane w rozdz. V pkt 15) – 10 pkt
Postanowienia końcowe:
1. Dołączenie do spedycji oznacza akceptację tego regulaminu.
1. Kierowcy aktualnie zatrudnieni w firmie mają 7 dni od daty wejścia regulaminu w życie na zaznajomienie się z nim oraz zgłaszanie wątpliwości.
1. Po tym czasie wszelkie skargi i zażalenia będą odrzucane.
1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 III 2017 r. o godzinie 00:00:00.
1. Zarząd zastrzega sobie prawo do edytowania oraz dodawania punktów regulaminu.
1. Nowy punkty zaznaczono na czerwono, natomiast zmienione na zielono.
Ostatnia modyfikacja: 18.09.2017